Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden hulpies.nl  is van toepassing op de relatie tussen opdrachtgevers en hulpies.nl. Hulpies verwijzen we naar de algemene voorwaarden/ gedragscode van Fonky Sales B.V.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Begrippen

Artikel 2 – Wie zijn wij?

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst en toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel 4 – Weigering en opschorting van vervoer

Artikel 5 – Nakomen van de overeenkomst

Artikel 6 – Tarieven en betaling

Artikel 7 – Aansprakelijkheid Fonky Sales B.V.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid Opdrachtgever

Artikel 9 – Toepasselijk recht, klachten en geschillen

Artikel 10 – verwerking van gegevens

Artikel 11 – Wijzigingen en aanvullingen

Artikel 1 – Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:

Afhaallocatie: het adres of de GPS-locatie waar het pakket dient te worden opgehaald aangegeven via de Website.

Afleverlocatie: het adres of de GPS-locatie waar het pakket dient te worden afgeleverd aangegeven via hulpies.nl.

Bezorging: het afleveren van het Pakket op de Afleverlocatie.

hulpies.nl: een merknaam van Fonky B.V. die diensten van goederenvervoer via www.hulpies.nl op afstand aan Opdrachtgeveren aanbiedt.

Hulpie: de koerier die namens hulpies.nl de Overeenkomst vervult.

Geadresseerde: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie het pakket dat vervoerd wordt door een hulpie bestemd is.

Opdrachtgever: degene die een dienst via hulpies.nl. afneemt, zijnde een natuurlijk persoon of rechtspersoon.

Overeenkomst: de Overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken via Website tussen de hulpies.nl. en de Opdrachtgever tot het verrichten van diensten zijnde het Vervoer van een Pakket.

Pakket: een goed dat in een personenauto (292 liter) of in een tas van de Hulpie past (45x30x15cm).

Vervoer: het verplaatsen van het Pakket door de hulpie van de Afhaallocatie naar de Afleverlocatie.

Website: www.hulpies.nl, de website van Fonky B.V.

Artikel 2 – Wie zijn wij?

Naam ondernemer: Fonky B.V. ;

Adres: Biltstraat 118, 3572BK Utrecht

Telefoonnummer: tussen 9:00 uur en 17:00 uur 030-2270586

E-mailadres: hulpies@fonkysales.nl

KvK-nummer: 63533774

hulpies.nl is een intiatief van Fonky B.V. zonder winstoogmerk en geheel gratis, om tijdens de corona crisis een maatschappelijke rol te kunnen vervullen. voor meer informatie over Fonky B.V. verwijzen wij u naar Fonkysales.nl 

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst en toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De Overeenkomst komt tot stand door acceptatie van en het doorlopen van het gehele proces op de website na ontvangst van een validatiemail van hulpies@fonkysales.nl. Indien een Pakket niet volgens, de daarvoor geldende voorwaarden en instructies zoals vooraf kenbaar gemaakt ter Vervoer wordt aangeboden, is de hulpie gerechtigd -volgens artikel 4- het pakket niet mee te nemen ter Vervoer.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op de Website zijn in te zien en zij op verzoek van de Opdrachtgever, ontvanger of een ieder die geïnteresseerd is, zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. hulpies.nl of Fonky B.V. kan te allen tijde schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst bedingen. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden
 7. Opdrachtgever stemt in met de directe levering van de Dienst (vervoer) en dient op grond van art 6:230 BW tijdig een ontbinding of een herroeping van de Overeenkomst te melden via 030-2270586.

Artikel 4 – Weigering en opschorting van Vervoer

 1. hulpies.nl of Fonky B.V. kan het Vervoer weigeren indien blijkt dat:
  1. Pakket niet voldoet aan de eisen van gewicht, afmetingen, inhoud, en/of verpakking welke daaraan door hulpies.nl. zijn gesteld in deze Algemene Voorwaarden of anderszins;
  2. enige bepaling in de wet zich daartegen verzet;
  3. het Vervoer van het Pakket gevaar oplevert voor personen en/of zaken;
  4. de door de Opdrachtgever ingevolge deze Algemene Voorwaarden te verstrekken gegevens niet juist of niet volledig zijn verstrekt;
  5. er sprake is van andere gegronde redenen.
 2. Bij weigering van Pakket door Hulpie wordt het Pakket niet vervoerd door huplies.nl of Fonky B.V.
 3. Indien het Pakket niet voldoet aan de door hulpies.nl gestelde eisen kan hulpies.nl geen tijdige bezorging garanderen.

Artikel 5 – Nakomen van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en hulpies.nl geeft aan de Geadresseerde geen eigen recht op Bezorging. De Geadresseerde kan geen beroep doen op deze Algemene Voorwaarden. 
 2. hulpies.nl streeft er naar om het Pakket binnen de daarvoor toepasselijke servicekaders ongeschonden op de Afleverlocatie af te leveren. hulpies.nl of Fonky B.V.  geven daarvoor geen garantie. 
 3. hulpies.nl of Fonky B.V. heeft het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren, onverminderd de rechten en verplichtingen van hulpies.nl uit hoofde van de Overeenkomst. 
 4. Een Pakket wordt aan de Opdrachtgever teruggezonden indien de Geadresseerde weigert het Pakket in ontvangst te nemen of als het niet afgeleverd kan worden. 
  1. De weigering dient te geschieden direct bij, dan wel onmiddellijk na de Bezorging en zonder dat de sluiting of verzegeling is geschonden of van de inhoud is kennis genomen. 

Artikel 6 – Tarieven en betaling

 1.  De kosten voor het Vervoer van het Pakket worden door Fonky B.V. betaald. 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid hulpies.nl of Fonky B.V. 

 1. De aansprakelijkheid van hulpies.nl of Fonky B.V. wegens toerekenbare tekortkoming van enige op grond van de Overeenkomst op haar rustende verplichting jegens de Opdrachtgever is beperkt overeenkomstig dit artikel. 
 2. Een Pakket wordt geacht geen waarde te hebben, tenzij door de Opdrachtgever het tegendeel wordt aangetoond. Indien de in vorenstaande volzin laatstbedoelde omstandigheid is ingetreden is de in artikel 7.1 bedoelde aansprakelijkheid van hulpies.nl of Fonky B.V. ten aanzien van een Pakket beperkt tot de waarde van het Pakket overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:1103 BW, met dien verstande dat die aansprakelijkheid ten hoogste het bedrag als bepaald op grond van artikel 8:1105 BW zal bedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 3. hulpies.nl of Fonky B.V. is niet aansprakelijk voor schade, voor zover deze is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Hulpie niet heeft kunnen vermijden en voor zover een Hulpie de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. 
 4. In afwijking van het bovenstaande heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding indien de schade is ontstaan: a. uit de aard of een gebrek aan de inhoud van het Pakket; b. door ondeugdelijke verpakking; c. door een andere oorzaak die aan de Opdrachtgever zelf te wijten valt; d. als gevolg van oorlog of een gewapend conflict; e. door aanhouding of inbeslagname op last van daartoe bevoegd gezag; f. door onjuiste of onvolledige adressering; g. als gevolg van overmacht, waaronder o.a. begrepen: stakingen en overstromingen. 
 5. Om voor schadevergoeding in aanmerking te komen dient het verzoek daartoe zo spoedig mogelijk dan wel binnen een redelijke termijn na ontdekking van verlies of beschadiging bij hulpies.nl te worden ingediend

Artikel 8 – Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is tegenover hulpies.nl of Fonky B.V.  aansprakelijk voor schade, die als gevolg van een toerekenbare tekortkoming aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend, door zijn partij of een Pakket is toegebracht aan personen in dienst van hulpies.nl of Fonky B.V. en/of door haar ingeschakelde derden, aan bedrijfsmiddelen van Fonky B.V. en/of haar door haar ingeschakelde derden of aan andere Pakketten. 
  1. In het laatste geval beperkt de aansprakelijkheid zich tot de bedragen die Fonky B.V. aan derden dient te vergoeden.

Artikel 9 – Toepasselijk recht, klachten en geschillen 

 1. Op alle Overeenkomsten met hulpies.nl of Fonky B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Opdrachtgever kan eventuele klachten indienen bij hulpies.nl. door een e-mail te sturen naar hulpies@fonkysales.nl met als onderwerp klacht + ordernummer. 
 3. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij hulpies.nl. 
 4. Bij hulpies.nl. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door hulpies.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 5. Alle vorderingen uit hoofde van een Overeenkomst verjaren na 2 maanden, te rekenen van de dag volgend op die van aanbieding het Pakket door Opdrachtgever.
 6. De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke sommatie tot nakoming of door een schriftelijke vordering tot schadevergoeding. 
 7. De Opdrachtgever heeft het recht een geschil ook aan de Nederlandse rechter voor te leggen. Geschillen met betrekking tot een groter financieel belang dan het geldend maximum bedrag van de competentie van Rechtbank, Sector Kanton, zullen in eerste instantie aan de bevoegde rechter te Utrecht worden voorgelegd.

Artikel 10 – verwerking van gegevens 

 1. De verstrekte gegevens aan hulpies.nl zullen alleen gebruikt wordt voor het volbrengen van de aangeboden diensten door hulpies.nl. 
 2. De volgende gegevens zullen verwerkt worden:
  1. Bedrijfsnaam
  2. E-mailadres
  3. URL website 
  4. Contactpersoon 
   1. Naam
  5. Telefoonnummer
  6. Adres 
 3. Tijdens bezoek aan de website van hulpies.nl zullen geen tracking cookies of marketing cookies gebruikt worden. 
 4. De verstrekte gegevens zullen automatisch na 60 dagen inactiviteit verwijderd worden. 
 5. Voor de verwerking en opslag van de gegevens zal hulpies.nl AVG zorgvuldig naleven. 
 6. Voor privacy gerelateerde vragen kunt een email sturen naar het volgende E-mailadres: azarags@fonkysales.nl 

Artikel 11 – Wijzigingen en aanvullingen 

Fonky B.V. of hulpies.nl  is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden aan te vullen en/of te wijzigingen.